top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Právě se nacházíte na stránce se Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP") k prodeji mých služeb. Tyto Všeobecné obchodní podmínky obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici předtím, než kliknete na objednávací tlačítko na objednávkové stránce dané webové stránky, příp. před sjednáním online výuky. Před vlastní objednávkou elektronických služeb zaškrtáváte políčko „Souhlasím s obchodními podmínkami“, při objednávce online lekcí projevujete souhlas v rámci e-mailové dohody. Tím, že kliknete na tlačítko "Odeslat" mi potvrzujete, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji. V případě, že budete mít k těmto podmínkám připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakt naleznete v článku "Základní údaje" VOP.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

 

PRODÁVAJÍCÍ

Prodávajícím je:

Lenka Bělašková

IČ: 03433391

se sídlem Březovská 209, 76001 Zlín-Kudlov

 

Zapsaná v živnostenském rejstříku.
Nejsem plátcem DPH.


E-mail: lenka@cioeitalstina.cz


Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.
V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

KUPUJÍCÍ

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.cioeitalstina.cz, příp. v rámci e-mailové komunikace, uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba - OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

SPOTŘEBITEL

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 

ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro služby prodávajícího, kterým je Lenka Bělašková, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího http://cioeitalstina.cz/ nebo prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu mezi kupujícím a prodávajícím.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících (zákazníka) a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.cioeitalstina.cz

2. Objednávka

2.1 Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností  a cena jsou  uvedeny na stránkách jednotlivých elektronických služeb. Cena je dále vždy uvedena i na faktuře. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

2.2 Objednávka jazykových služeb vždy obsahuje informace o zákazníkovi, objednávané službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, možnostech platby. U online kurzů náklady na dodání účtovány nejsou. Jsou přijímány platby pouze bankovním převodem.

2.3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká zadáním objednávky na jazykové služby (nikoliv až po potvrzení objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné objednávky k online výuce je dodání fakturačních údajů (adresa kupujícího a počet smluvených lekcí výuky) prodávajícímu.

2.4 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7 Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si zákazník objednal a zákazník se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat službu je prodávající zbaven v případě plně obsazené kapacity lekcí italského jazyka, o čemž bude zákazník předem informován.

3. Cena, daňový doklad

3.1 Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na faktuře.

3.2 Faktura: Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi fakturu, kterou mu odešle do jeho emailové schránky a která po zaplacení slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby.

4. Způsob a forma platby

4.1 Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

4.2. Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná (pokud není u konkrétního produktu uvedeno jinak).

4.3. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4. Celá částka účtovaná na prodejním dokladu (faktuře) musí být uhrazena ještě před začátkem první placené lekce.

5. Způsob dodání - Individuální lekce

5.1. Při koupi jazykových služeb bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

5.2. Elektronické materiály jsou odesílány do 3 pracovních dnů po připsání platby (není-li v časovém harmonogramu příslušného produktu uvedeno jinak). Po dodání materiálů je kupující povinen zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu. Zjistí-li kupující nedostatky nebo vady, je povinen kontaktovat prodávajícího, aby mohl provést nápravu.

5.3. Online výuka je poskytnuta v termínu, na kterém se vzájemně dohodne lektor s kupujícím. Nedohodne-li se lektor s kupujícím na termínu, má kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit.

5.4 Rezervace online individuálních lekcí probíhá přes rezervační systém (https://lenka-belaskova.reservio.com/), který je provozován třetí stranou. Za jakékoliv problémy způsobené nefunkčností tohoto systému nenese prodávající žádnou zodpovědnost. Kupující si může rezervovat maximálně 4 individuální lekce v rozmezí následujících 14 kalendářních dnů. Individuální rezervaci lze provést minimálně 24 hodin před plánovaným začátkem lekce. Rezervace následně musí být potvrzena ze strany prodávajícího, aby tato mohla být považována za platnou.

5.5 Kupující má právo zrušit z vážných důvodů rezervovanou individuální lekci méně než 24 hodin před jejím plánovaným začátkem (avšak maximálně 2 hodiny před jejím začátkem) jedenkrát za kalendářní měsíc s právem na náhradní lekci. Každá další lekce v rámci kalendářního měsíce zrušená méně než 24 hodin před jejím začátkem je považována za odučenou. Každá lekce zrušená méně než 2 hodiny před jejím začátkem je považována za odučenou. Kupující tuto skutečnost (rušení lekce méně než 24 hodin před jejím začátkem) nahlásí lektorovi prostřednictvím emailu nebo telefonu.

5.6 Prodávající má právo zrušit z vážných důvodů 1 rezervovanou lekci u každého klienta méně než 24 hodin před jejím plánovaným začátkem (avšak maximálně 2 hodiny před jejím začátkem) jedenkrát za kalendářní měsíc. Tato lekce bude nahrazena po vzájemné domluvě. Prodávající tuto skutečnost (rušení lekce méně než 24 hodin před jejím začátkem) nahlásí klientovi prostřednictvím emailu nebo telefonu.

5.7. Při organizaci náhradních lekcí je třeba brát zřetel na časové možnosti lektora a je třeba počítat s tím, že náhradní lekce mohou proběhnout v jiných časech a dnech, než probíhá běžná lekce italského jazyka, a to včetně víkendu.

5.8. Pokud se kupující nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku lekce italského jazyka, lekce automaticky propadá a je pokládána za odučenou. 

5.9. Prodávající se zavazuje nabídnout každý týden každému klientovi nejméně 5 různých časových možností pro rezervování lekce a to v pracovních dnech v rozmezí 7:30 - 17:00. Jestliže to časové možnosti lektorovi dovolí, může nabízet i lekce mimo tento časový rozvrh.

5.10. Prodávající si vymezuje právo na 4 týdny dovolené za kalendářní rok, ve kterých nebude nabízet žádné termíny pro online lekce.

5.11. Zakoupené lekce italského jazyka jsou nevratné a jejich platnost je 5 měsíců od zakoupení

6. Způsob dodání - Online kurz italského jazyka

6.1. Při koupi jazykových služeb bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

6.2. Elektronické materiály jsou odesílány do 3 pracovních dnů po připsání platby (není li v časovém harmonogramu příslušného produktu uvedeno jinak). Po dodání materiálů je kupující povinen zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu. Zjistí-li kupující nedostatky nebo vady, je povinen kontaktovat prodávajícího, aby mohl provést nápravu.

6.3 Každý týden má kupující právo se zúčastnit společné lekce (45 minut), která se koná v den a čas, který si kupující vybral před odesláním objednávky. Na této lekci lektor garantuje maximální počet 6 aktivních studentů.

6.4 Prodávající má právo z vážných důvodů zrušit společnou lekci, která bude nahrazena v termínu, na kterém se domluví se studenty.

6.5 V případě, že se kupující nedostaví na společnou lekci, nevzniká mu žádné právo na náhradu.

6.6 Kurz se uskuteční pouze za minimálního počtu 3 studentů. Jestliže se klient přihlásil na kurz, který z důvodu nenaplněné kapacity nebude otevřen, bude mu nabídnut jiný termín (jestliže je dostupný), případně mu bude celá uhrazená částka neprodleně vrácena na účet.

6.7 Objednávka kurzu je závazná. Jestliže se z jakéhokoliv důvodu klient rozhodne nenastoupit do kurzu, který si objednal, nevzniká mu právo na finanční náhradu. Má však možnou postoupit své místo jiné osobě. Tuto skutečnost oznámí co nejdříve prodávajícímu.

7. Způsob dodání - Další digitální produkty

7.1. Při koupi jazykových služeb bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

7.2. Elektronické materiály jsou odesílány do 3 pracovních dnů po připsání platby (není li v časovém harmonogramu příslušného produktu uvedeno jinak). Po dodání materiálů je kupující povinnen zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu. Zjistí-li kupující nedostatky nebo vady, je povinnen kontaktovat prodávajícího, aby mohl provést nápravu.

8. Zabezpečení a ochrana autorských práv

8.1 Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online kurzy, knihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření, kopírování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání služby a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

9.2. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:

 • Nejpozději 14. den po převzetí služby musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

 • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

  1. Oznámení o odstoupení od smlouvy

  2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):

  3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu této služby (*)

  4. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

  5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

  6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů

  7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

  8. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 • Formulář musí zákazník odeslat emailem na lenka@lenkabelaska.cz spolu s uvedením jména a objednané služby.

 • Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: lenka@lenkabelaska.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

9.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 7 dnů po době splatnosti

 • kopírování a šíření placeného obsahu třetím stranám (viz čl. 6.1. VOP)

9.4. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na lenka@cioeitalstina.cz), pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 60 dnů od jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

10. Odpovědnost

10.1 Odpovědnost za obsah webu: Veškeré texty na webu www.cioeitalstina.cz jsou duševním vlastnictvím Lenky Bělaškové. Jejich kopírování bez souhlasu a uvedení autorky může být stíháno.

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nutné k fakturaci jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

11.2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

11.3. Na požádání vám dle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory snahám o správnosti aktuálnost údajů byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání budou opraveny.

11.4. Přesné znění ochrany osobních údajů najdete na http://cioeitalstina.cz/ochrana-osobnich-udaju/

11.5. Kupující, prodávající i lektor účastnící se kurzů berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

12. Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10.8.2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://cioeitalstina.cz/ , popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://cioeitalstina.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

13. Závěrečná ustanovení

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

bottom of page